Poesia

 

Il Punto G

 

Comu ogni sera stamu sittati a tavula cà stà mangiamu,

ma mi ‘nd’accorgu dilla facci, cà teni spilu cù litigamu.

Non fazzu mancu a tiempu cu dicu:

Li piccini c’hannu fattu?”

Cà pigghia, si asa di scattu,

poggia li razzi sobbra alla tavula cùnzata

e mi dici: “ E’ ora cà puru tui mi truevi lu “Punto G”,

mò m’aggiu nuiata!!!”

Punto G ?” li dumandu meravigliatu,

mò non ti piaci chiui la 500 cà t’aggiu cattatu?”

Sinti lu solitu ignoranti”, mi dici,

Lu Punto G eti la vanda ca ogni femmina rendi felici.

Dù puntu cà nà vota cà s’è truvatu

ndi faci ìmpacciri in modu esageratu”.

Mò, dicu iu, cè cazzu l’è vinutu an capu,

cè ncì voli tanta cù dici “ Dù punto a do chiù mi ‘rrapu!!!”

E poi ci è vero ca dù Punto eti tanta beddu

pirceni non ci mittiti nù campanieddu

cà appena lu toccu, e cumenza a sunari,

li fazzu nu segnu e almenu mi lu pozzu ricurdari.

A parti cà c'ama diri la verità,

mica è facili cù lu acchi a mienzu a totta dà panza,

fazzu prima cù trovu tutti li punti Mira Lanza.

Iu sacciu solamenti cà a edda li faci mali

sempri la capu quando ‘ndama curcari,

e iu, allora prima cù dormu,

cu lu “Puntu” mia a sulu m’aggia ‘rranciari.