Tratte dal libro "Storie dell'Altra Metà"

di Sabino Morra

 

Il Punto G


Comu ogni sera stamu sittati a tavula cà stà mangiamu,

ma mi ‘nd’accorgu dilla facci, cà teni spilu cù litigamu.

Non fazzu mancu a tiempu cu dicu: “ Li piccini c’hannu fattu?”

Cà pigghia, si asa di scattu,

poggia li razzi sobbra alla tavula cùnzata

e mi dici: “ E’ ora cà puru tui mi truevi lu “Punto G”, mò m’aggiu nuiata!!!”

Punto G ?” li dumandu meravigliatu,

mò non ti piaci chiui la 500 cà t’aggiu cattatu?”

Sinti lu solitu ignoranti”, mi dici,

Lu Punto G eti la vanda ca ogni femmina rendi felici.

Dù puntu cà nà vota cà s’è truvatu

ndi faci ìmpacciri in modu esageratu”.

Mò, dicu iu, cè cazzu l’è vinutu an capu?

Cè 'nci voli tanta cù dici “ Dù punto a dò cchiù mi ‘rrapu!!!”

E poi ci è vero cà dù Punto eti tanta beddu,

pirceni non cì metti nù campanieddu

cà appena lu toccu, e cumenza a sunari,

li fazzu nù segnu e almenu mi lu pozzu ricurdari.

A parti cà c'ama diri la verità,

mica è facili cù lu acchi ammienzu a totta dà panza,

fazzu prima cù trovu tutti li punti Mira Lanza.

Iu sacciu solamenti cà a edda li faci mali

sempri la capu quando ‘ndama curcari,

e iu, allora prima cù dormu,

cu lu “Puntu” mia a sulu m’aggia ‘rranciari.


Quant’è bella la dumenica


L'era duvutu capiri dù giurnu cà 'ndamu spusatu

cè tipu di vita cà Cristu m'era stipatu.

Mi ricordu quandu mi dissi: “ Sa cè sta penso,

spusamundi di vinirdìa cà porta furtuna!!!”

Iu comu na fessa li dessi puru raggioni

e mi simbrava cà stà vulava sobbra la luna.

Ma cè furtuna e furtuna,

poi aggiu capitu pirceni dù giurnu era scè capatu:

Lu vinirdia non cì stannu partiti di campionatu!!!

La conferma l'ebbi dopo tò giurni, in viaggiu di nozzi,

quandu dopo pranzu mi dissi: “ Madonna mia cè dulori di panza,

forsi m'hannu fattu mali li cozzi.

Issi tui, non ti preoccupari di mei, và fatti nà passeggiata.

Iu mi pigghiu nà supposta e mi corcu.....e tu statti scuscitata”.

Aggiu ’ssuta dill'albergu, ma dopo mezzora aggiu pinsatu:

Non è giustu cà in viaggiu di nozzi

iu a passeggiu e iddu a liettu malatu.

Tornu, pigghiu la chiavi e apro la stanza chianu,chianu, senza fa rumori

quandu a totta nà vota sentu n'ucculu di dulori.

Scappu intra preoccupata

e pì picca nò spicciu di facci a 'nterra all'entrata.

Mi asu, lu uardu pì viteri c'era successu.....

e a dù momentu capescu cà m'era spusatu a nù cessu.

Atru cà frevi, duluri di panza, piriculu di vita.....

dù strunzu si stà vitia la partita!!!

Mi uardau e mi dissi: “ Scusimi amò, nò dì nienti,

ma osci era nà partita troppu importanti!!!”

Dì dù giurnu nò ci stà dumenica cà non anchimu

casa di amici o parienti:

loro a viteri la partita e iu sobbra allu divanu a fà nienti.

E cussini m'era cundannata la dumenica mia, ormai l'era capita:

iu a cucinari e a pulizzari e iddu sobbra a lù divanu a uardari la partita.

Tuttu pì iddu, pì mei mai nienti, mancu nù sputu,

finu allu giurnu c'aggiu scuccata e m'aggiu fattu lù zitu.

M'aggiu scè capatu l'unicu masculu cà li partiti nò si veti,

teni solamenti nù difettu: faci lu preti.

Ma iu nò mi 'ndi fottu,anzi è megghiu, pirceni lù zitu mia

teni nà bella sacrestia

e la dumenica,dopu ca è dittu messa,

'ndi chiudimu intra e mi confessa.

 

La Ghigliottina


Intra la vita cì stannu frasi cà senza cù lu sai ti cangiunu:

frasi cà ti premiunu e frasi cà ti fottunu.

Tiniti presenti quandu la zita ti chiama

e ti dici: “ Amò,vieni a casa cà ti volunu a canoscunu tanuma e mama”.

Eh!! Quedda eti nà frasi cà ti fotti!!

A dù momentu non sai cè tì stà gnutti.

Mi ricordu dù giurnu, mi sintìa tuttu prisciatu,

mica stà pinsava a manu a c'era cappatu.

Mi vistìu buenu, mi feci la barba, scè cattàu li fiuri

e mì prisintau a casa di quiddi tò signuri.

Mi apriu la porta edda, tutta perfetta:

Vieni, trasi, cà papài ti stà spetta”-

Lu cristianu si 'nvicina, mi strengi la manu,

mì dai nà botta sobbra alla spadda e mi dici chianu,chianu:

Accomodiamoci in salotto. Mia moglie arriva subito, è in cucina.”

E mentri parla mi faci nù sorrisu di compassione

comu ci stà scia alla ghigliottina.

Mentri stà pensu alla facci dì lù tani

trasi la mamma cù lù vassoio intra lì mani.

Poggia lù cafèi sobbra allu tavulinu:

Quantu zuccuru?” dumanda “ Basta nù cucchiarino?”

Quedda dì lù zuccuru non si 'ndì stà futtia nienti,

ci sapi cè lì sta passava pì la menti!!!

Mi dài lù cafèi solamenti cù mi faci sittari,

e cussì dilla capu alli piedi mi cumenza a ’uàrdari.

Mi uàrda cù dù sguardu fissu intra lì uecchi

cà mi fannu divintari russi puru lì recchi.

Nù uècchi lù teni tuttu apiertu, l'atru mienzu chiusu

e li dienti cà si strengunu sobbra à lù musu.

Mi cumenza a fa paura puru cù dicu nà parola

mi sembra c'àggiu turnatu andretu, alli tiempi dì là scola.

Poi edda e lu maritu si settunu sobbra allu divanu

e iu fermu sobbra alla seggia cù lù cafèi a manu.

Già mi stà faciunu caperi cà ci la sera mi vulia vitia là telivisioni

quiddu era lu postu mia, ciuncatu sobbra nà seggia comu a nù pizzarroni.

Nà seggia scomuda cà è 'nduttu mammasa dì là cucina:

Avìa raggioni lù tani cà stà scia sobbra alla ghigliottina”.


Brindisi mia


Sì bella Brindisi mia.

Sì bella tutta, dà basciu alla Marina a Sant’Elia.

Mi ricordu li culonni e dì belli scali,

di dò putivi viteri lu monumentu sobbra a lù Casali.

La mamma mi conta sempre di quandu era vagnona edda.

A dì tiempi abbitava propriu dretu alla chiazzodda.

La sera non ci stava niente e si putia sciucari a palloni,

li bancarelli spicciavunu a menzatia e la sera

assai,assai putivi truvari quiddu cà vindia lu muloni.

Si bella Brindisi mia, cè ti lù dicu a fari.

Portu sempri intra a lù cori dù bellu corsu

cà và spiccia drittu drittu intra lù mari,

cù di navi, li motobarchi, li gabbiani

e lù sorrisu sempri a ‘mbocca alli cristiani.

Si bella Brindisi mia, pi mei sì comu a nù tesoru,

quandu ti pensu lù cori batti comu li fuechi di San Ghiatoru.

Non ti pozzu scurdari, sì la megghiu,

e cù ti vesciu l’ultima vota prima cà moru,

solamenti quistu mò vogghiu.L'Altra Metà

--L’amici mia--


Intra casa,appena trasu, tegnu ‘ppinduta allu pareti nà fotografia,

a dò stau iu cù l’amici mia.

Sini è veru, amici 'ndi tegnu assai

ma quiddi sò l’amici cà non si scordunu mai.

Ndi canuscimu dilli tiempi di la scola,

e avi di tandu cà cù ‘ndi capimu basta nà parola.

Amu statu sempri anziemi,

e ogni vota 'ndi divirtimu comu tanta scemi.

Loro pì mei sò l’amici veri,

quiddi cà quandu stamu anziemi mi fannu scurdari li pinzieri.

Non amu avutu mai nà litigata, nà discussioni,

sempri d’accordu a qualsiasi dicisioni.

La cosa bella eti cà parlamu sempri fiaccu di quiddu di nui cà non ci stai,

lu sfuttimu, lu pigghiamu pì culu ma nisciunu s’è raggiatu mai.

Non 'ndi raggiamu pirceni simu uguali, lù sapimu

e dilli difetti nuestri simu sempri li primi cà ridimu.

Ormai avi quasi 40 anni ca 'ndi canuscimu

e allu bisognu amu statu sempri vicinu.

Si dici cà “ Ci trova n’amicu trova nù tesoru”,

e allora quantu sò riccu iu, cù Piu, Minu e Ghiatoru.

Piu, sembra lu chiù seriu di nui

ma ci cumenza a ridiri non la spiccia chiùi,

sempri cù dì battuti pisanti

specialmenti quando conta li cazzi di tutti quanti.

Poi veni Minu, “ lu Barbieri”, comu l’amu sempri chiamatu

puru ci moi stù nomi ava esseri cangiatu,

pirceni di osci, lù dicu cù tuttu lu cori,

l’ama chiamar solamenti “ l’ Attori”.

E alla fine, dopo Piu, Minu e iu, cà sò Sabinu,

'rriva Ghiatoru, ovvero Dorino.

Cangia sempri nomi e moi, dopo ca s’è sprimutu li cirvieddi,

'ndè dittu “ Vagnù, di osci, chiamatimi Teddy”.

Mi ricordo quando era vagnoni, ancora lù sentu,

cù la chitarra a manu cà cantava “Torna a Surrientu”.

Quisti simu nui, 4 Amici veri,

4 vagnuni di 50 anni cà tra milli disideri,

vuliunu 'nvintari nù mundu a dò non si chiangi e dò si ridi solamenti,

a dò non esistunu li uèrri e li piccinni ca morunu sotta li bombardamenti.

'Ndi chiamati scemi? Ma ci essiri scemi significa vivere

an mienzu l’amori,l’amicizia e l’onestà:

Beh, allora, cè stà spittati? viniti a fà li scemi cu nui,

viniti cu l’Atra Metà.

 

La Panchina


Si, lù sacciu, amico mio,

stà solitudini la provu puru io.

Mi sentu sola, abbandonata,

triste e pi nienti amata.

Tegnu tanta nostalgia di quiddi tiempi luntani,

quandu sittati, di quai, uardammu li gabbiani.

Quiddi culuri cà iu sempri cangiava:

mi sintia nà rigina quando la genti mi uàrdava.

'Ndaggiu visti tanta di amori,

ci uàrdi buenu tegnu ancora li nomi scritti intra a tò cori.

Sai quanti baci aggiu vistu silinziosa

e quanti carezzi d’amore aggiu spiatu curiosa.

Tieni raggioni amico mio,

è tristi cù viti cà stà rriva lu giurnu di l'addio.

Senza l’affetto di nà carezza, di nù surrisu

cà ti putia dari qualchitunu cà tutti st'anni cù tèi è divisu.

Stà viti dì belli giardinetti cà hannu fattu quà vicinu?

Tuttu nuevu. Tuttu in italianu, noni comu a mei cà parlu solamenti lù brindisinu.

Mi stà fannu capiri, giornu dopo giornu,

cà non servu chiù a nienti e cà st'ultimu viaggiu mia eti senza ritorno.

Ormai tutti dì cori cà tinia disignati

hannu fattu vecchi e chini di busci tappati.

Sontu anni ormai cà non sentu diri “ Ti vogghiu beni”

ma solamenti lamenteli di malatij o di atri peni.

Aggiu 'ntisu puru li tua di lamienti,

ti preoccupavi e ti dispiacivi di amici o parienti.

Simu uguali, iu e tei, cè ti uè spietti?

Simu suli e quandu mi vieni a truevi e ti sietti,

ringraziu Diu cà mè fattu svigliari puru stamatina

e cà mè regalatu lu sorrisu di n’amicu cà puru osci è capatu a mèi:

stà vecchia panchina.


Lù Natali


Quant'è bellu lu Natali.

Ti 'ndaccurgi subitu cà l'aria è diversa.

Bastunu tò luci cù ti fanno caperi cà la felicità non s'è persa.

Camminamu pì li stradi e 'ndì sintimu atri cristiani,

a tutti rigalamu nù surrisu e nà stretta di mani.

Eti n'atmosfera strana, nà mascia,

ca 'ndi faci simbrari tuttu chiù bellu, puru la fatia.

Pì lù corsu nà folla mai vista,

cristiani chini di pacchi e di rigali: furtuna cà ci stà la doppia busta.

Pì stù motivu eti bellu lu Natali,

'ndi faci scurdari tuttu, puru lu mali.

'Ndi faci scurdari li pinzieri, li uèrri, li sofferenzi,

e tanti atri cosi cà è megghiu cù non ci pienzi.

Facimu finta cà pinsamu a cì stà fiaccu

e a cì sotta l'alberu non teni mancu nu paccu.

Allora pì fa viteri cà simu solidali

scè cattamu nà stella di Natali.

Aggiu fattu nà bella azioni”, pinsamu

e inveci ama caperi cà sta sbagliamu.

Camminamu filici pì lu corsu, cattamu li rigali

ma facimu nù pinsieru puru a cì lu stà passa a mienzu la uèrra, stu Natali.

Nù pinsieru a quiddi vagnuni, ca pi purtari la paci a l'atri cristiani,

stà passunu lu Natali luntanu e cù nù telefunu intra lì mani.

Nu pinsieru a quiddi piccini cà lù Presepi non l'hannu mai vistu

e cà solamenti a mienzu li uèrri hannu canusciutu a Cristu.

Si forsi non servi a nienti, dicimu,

ma 'ndi iuta cù apprezzamu di chiui quiddu cà tinimu.

Vulia firmari lu mundu stàmatina,

vulia mittia a mienzu n'alberu di Natali grandi e nà lampadina.

Nisciunu colori, nisciuna scritta,nisciuna divisa o bandiera

solamenti tò mani grandi cà 'nderana strengiri, una bianca e una nera.

N'ora solamenti bastava pì fa viteri lù Natali a cì non l'è mai canusciutu

e ci lu presepe non l'è vistu mancu pì nù minutu.

N'ora pì fa capiri a tutti cà basta n'alberu, nà lampadina e nà carezza

pì fa sorridiri tutti di piccinni cà pì tanti anni

sotta l'alberu non hannu truvatu mancu nà bambola di pezza.

 

 

L’ ultima Fotografia

- Scritta in occasione del trentesimo anniversario di matrimonio di mio fratello -


Osci eti nà sciurnata strana,

mi sembra cà lù tiempu è turnatu a ‘ndretu

ma non di nà settimana,

di tanti anni a quandu era vagnoni

e tutt’anziemi si scia in campagna a passari lù Pasconi.

Quantu era bella dà sciurnata,

di casa si purtava tuttu, di la pasta a fornu alla 'nzalata.

Mi sembra cà li vesciu tutti moi:

menchia quanti simu, veramenti assai.

Vesciu puru tanuma sittatu vicinu alla funtana

cà stà fuma nà sigaretta cù lù tani di canatuma Silvana.

La mamma invece stà conza la tavula: metti li bicchieri,

li furcini e li buttigli di lù vinu,

mentre la pasta la stà sparti la socra di frama Mino.

Mena sittativi tutti cussì mangiamu!

A dò stannu Mino e Silavana?” “Sini” rispondo “Li stà và chiamu!”.

Li chiamu!!!!??? Hai voglia cù gridu “ Mino!!! Silvana!!!”

Quiddi pi mei s’hannu misu a tramuntana.

Cè si la fannu scappari n’occasioni come questa?

Di sicuru s’annu curcatu a qualche vanda a fà festa.

Nà ecculi eh!! L’aggiu visti dretu all’alberu d’aulie;

fazzu finta di niente, forzi stà fannu li fotografie.

Mino, Sivana, sbrigativi cà sta spettunu a vùi pì mangiari.

Ci non viniti subiti quiddi poi s’anna raggiari.”

Sini, mò vinimu, l’ultima fotografia”.

Si, la fotografia!!! Cà cè so fessa? Ma non mi ‘ndi fottu

e mi fazzu li cazzi mia.

Mangiamu, 'mbivimu e ridimu;

quistu eti lu Pasconi e cussì 'ndi divirtimu.

A fini pranzu si asa la zia

fermi tutti cà vi fazzu nà fotografia”.

Essi la macchina fotografica di ‘mpata

E iu pensu: “Senza macchinetta, Mino a Silvana comu l’è fotografata?

Cè belli sti ricordi di l’anni passati,

si portunu sempri intra lù cori, non vannu scurdati.

'Ndi mittimu forsi nù picca di malinconia

quando pinsamu all’atri cristiani cà stavunu intra dà fotografia.

Facci cà non si scordono e cà si portunu intra lù cori.

cristiani cà intra alla vita 'ndannu 'mparatu l’amori.

Ma osci pì natru motivo eti particolari:

Cà puru cà annu passatu tant’anni,

prima cù mangiamu sempri a Mino e Silvana ama spittari!!!”

 

Il Rossetto


Aho, ma cè tieni stasera?

Avi tò ori cà ti sta giri intra lù liettu.

Ma cè sta piensi ancora a dà macchia di rossettu?

Comu ti l’aggia diri cà è statu nu scherzu di l’amici mia.

Mena, non fà la fessa e spiccila cù stà paccia.

Nienti, nò mi rispondi. Stà dormi o stà faci finta? E mò cè fazzu?

Mò provu cù la toccu e la ‘mbrazzu.

Mamma cè dulori!!! È fattu finta cù si gira e cù si metti a postu lu cuscinu

cà cù nà spinta m’è fattu ‘rrivari vicinu lù comudinu.

Non cì stà dormi allora, stà ‘ncazzata.

Li muerti di dà macchia e di cì mi l’è taccata.

Eppuru m’aggiu uàrdatu li vistiti prima cù trasu

ma quedda m’è scè baciatu propria sotta lu nasu.

M’era duvutu controllari prima cù si asa,

tinimu tanta specchi intra stà casa.

Mò già lu sacciu comu và spiccia,

pi nà settimana stà comu nà bomba cù la miccia.

Alla prima occasioni scoppia e mi spara tuttu,

si ‘ndi vai a basciu a dò mammasa e si mettunu a luttu.

Ma tanta lu sacciu cà tuttu stai cù passa nà settimana.

Poi si calma, pigghia li piccini e chiana.

Lu sacciu cà mi voli bene e mi perdona,

sontu iu cà sbagliu e faci buenu cù mi sona.

La prossima vota cì l’amici volunu cù essu cù loru,

ama fà nù pattu e l’ama tineri comu nù tesoru:

O ‘ndi purtamu nù bellu fazzulettu

O assimu cù li femmini cà non si mettunu lù rossettu.

 

Li Gratta e Vinci

 

In Italia non bastava comu stammu cumbinati,

cù schedini, lotterie,ambi e terni…..quanti soldi minati.

No, non bastava. Erana 'nvintari nà cosa nova:

Li gratta e Vinci. Tu gratti e sotta iati a cì trova.

Tutti li cattamu, e tutti cù nà speranza,

cu 'ndi ricchimu o almenu cù 'ndanchimu la panza.

Ma poi ci sapi pirceni, o quiddu prima o quiddu dopo di tei,

ti fotti lu bigliettu buenu, puru ci 'ndà cattatu cinqu o sei.

Ata viteri sorma!!! Tutti li giurni và allu tabacchinu di costi alla chiazza,

catta nù bigliettu, non venci e và a dò la mamma cù s’incazza.

Ma cè uei di mei?” dici la mamma “Cè ti lù dicu iu cù lù pigghi?

A’ tineri furtuna, cè non lu sai, cu lù sciuecu, lù maritu e li figghi”

Ma tanta a ci lù dici? Lu giurnu dopo punto e daccapu,

cangia negoziu,forzi, e lù và catta allu supermercatu.

Ma alla fini sempre lù stessu eti,

non è questioni di dò unu li catta, cè si creti?

Puè cangiari milli negozi, puè cattari milli biglietti

ma lu problema etu unu sulu:

Cù vinci, t’ava vineri solamenti nà bella botta di culu!!!!


Lu Bidellu

 

Mi chiamo ‘Ntonio e sò bidellu,

fatiu alla scòla annanzi lu passaggiu a livellu.

Avi vint’anni cà m’aggiu spusatu

e avi vint’anni cà dormu a basciu lù scantinatu.

Non ci stà giurnu cà tornu a casa di fatia

cà nò mi faci sintiri n’estraneo a casa mia.

Leviti li scarpi, cammina alla scazata!!!

Mannaggia a mei e quando l’aggiu spusata.

Dopu tò misi ca 'ndamu spusatu

mi dissi “ 'Ntò, lu sai ca papài si ‘ndè scappatu?

Piccata la mamma, sola, sola.

Cè là uè và pigghi ? Abbita proprio dretu alla scola.”

Cè sbagliu cà feci dù giurnu.

Dù viaggiu cà fece mammasa era senza ritorno.

Venni a casa pì menza sciurnata

E non si ‘ndi sciu chiui…… mannaggia ci l’è cacata.

La matina non vitia l’ora cù scè fatiava,

cussì almenu sola cù mammasa la lassava.

Era megghiu cù suppurtava li vagnuni di la scola,

cà quiddi tò pirnacchi senza ciola.

C’ama mangiari osci? Cè facimu stasera?

A quistu pinsavunu, mancu cà stavunu in galera.

Non c’assiunu mai, sempri annanzi la televisioni

E quando turnava li truvava sempri sittati ancora cù li scarpuni.

C’ha fattu osci? C’ha cumbinatu?

Iata a tei, nui 'ndamu nuiatu.

A mei dicitumilu. Sempre chiusi intra casa,

senza nisciunu mai cà si asa.

Parlunu mali di tutti quanti,

di quiddu cà và robba a quiddu cà teni l’amanti.

Non si fannu mai li cazzi loro,

è fattu buenu lù tani cù li lassa a pani e pumbidoro.

Ma nù giurnu l’aggiu futtuti.

Aggiu assuto di casa, “ Mò torno, tò minuti”,

quando aggiu 'ncuntratu Ghiatoru, l’amicu mia

cà mi dissi: “ ‘Ntò, mi 'ndi stà scappu, stà vàu in Albania”.

Aggiu pinsatu: “ Cè fazzu, tornu a casa o scappu cù Ghiatoru?

Vàu cù l’amicu o torno a casa, a dò loro?”

Mi chiamu 'Ntonio e facja lù bidellu alli vagnuni.

Quantu stau buenu moi, senza di toi rumpicugghiuni.

 

La Chiazza


Cè casinu cà è successo osci alla chiazza,

unu cà scappava e n’atru cà lù sicutava cù nà mazza.

Aggiu chiestu c’era successu a nà cristiana

e questa m’è rispostu: “ Cè sacciu giovini,aggiu ‘ntisu solamenti unu

cà dicia all’atru - mugghierita è nà puttana -” .

Menchia, allora robba di corni eti, aggiu pinsatu,

quando, a totta nà vota, quiddu ca sicutava l’è 'rrivvatu.

L’è minatu a 'nterra, a mienzu alla spazzatura,

menu mali cà poi è 'rrivvata la Quistura.

Lassatimi stari, l’aggia 'ccitiri”. Gritava unu.

Me cè tè fattu”, diciunu l’atri, “ cà quiddu nò faci mali a nisciunu.”

Ah, mò stà vesciu ci sontu, unu eti Giacominu senza cirvieddu

e l’atru eti Coco,capu d’acieddu.

Mi sembra stranu cà propriu Giacuminu

è scè cumbinatu stù casinu.

Cè nò lu sapi Cocu cà quiddu nò capesci nienti

e cà l’annu fattu assiri dillu manicomio propriu pirceni eti nù cani senza dienti.

Si ma intanto è dittu cà mugghieruma eti nà puttana”,

rispundia Cocu a quiddu di la Polizia Urbana.

Si lu sacciu”, ripitia lu uardia “ Ma moi t’ha calmari,

a pinsari a tutti li cristiani cà ti stanno a uardari”.

Cà poi ”, dicia unu, “ qual’è la cosa strana?

Tutti lu sannu cà la mugghieri di Cocu faci la puttana.

Giacumino forsi è sbagliatu, non era a parlari

ma quiddu è fessa e l’ama suppurtari.

Chiuttostu, diciti a Cocu, cù sì calma, cù leva dà mazza

e cì nò voli cù succedi n’atra vota cù lassa la mugghieri o cù cangia chiazza”.

 

La Conca

 

Cè càuto stamattina, stà corriera ‘ndi rroste,

speramu cà nò faci atri soste.

Amu passatu lu Casali e mò rriva lù ponti di l’aviazioni

a dà sotta putimu gridari: quantu 'ndi piaci a nui vagnuni.

Ah, si cumenza a viteri lù mari, la Sciaia,

tra nù picca 'rrivvamu alla Conca, a dài mica si paia.

E’ l’unica spiaggia cà non si faci lù bigliettu,

e di dò ti puè tuffari di sobbra lù scogliettu.

Comu la spittamu la dumenica. La mamma si asa presto la matina,

e nui, quando 'ndi svigliamu, sintimu lu profumo cà veni d’intra alla cucina.

Sapimu ca 'ndi spetta nà bella sciurnata, di mari e di soli,

specialmente finu a quando nò spicciunu li scoli.

Cè bella la Conca, cù dù mari sempri azzurru, pulitu

e cù di scogli, sembra cà Cristu lè vulutu a fari nù vistitu.

Vagnuni cà si tuffunu, atri cà sciocono a palloni

e li vecchi cà scioconu a carti sotta l’ombrelloni.

Non manca niente e ci t’à scurdatu nà cosa,cè sacciu,l’acqua o nù panino,

nò ti preccupari cà ti li vendi Giardino.

Mangiamu a menzatia, la mamma è fattu la pasta a forno

e papai, quando spicciamu, si asa e dici “ Mò torno”.

A dò vai?” dici la mamma “ Sott’a stù solleoni”.

Niente, mò torno, vàu a dò Biagio cù cattu lu muloni”.

E cussì passa alla Conca la sciurnata,

nù bagnu, nà partita e nà bella mangiata.

La sera ‘rrivvamu stanchi a casa. “ Ci sapi ci dumenica turnamu?”

Rispondi la mamma: “ Ci faciti li bravi domenica vi purtamu.

Ma moi spugghiativi, livativi la 'rrobba di mari,

cà stà scarfo l’acqua cù vi pozzu lavari”.


Magia al porto

 

L’atra sera stava sittatu a basciu la Marina;

uardàva li navi, cù tutti dì luci simbrava cà era matina.

Pinzava a quantu era bellu dù portu quandu era vagnoni,

li navi erunu chiù piccinni e la luci vinìa solamaneti di qualche lampioni.

Quantu era bellu e quanti tuffi ‘ndamu fatti intra a quiddu mari,

sempri di pressa cà ci vinìa la Polizia erma scappari.

M’era fissatu cù lu sgardu, simbrava cà stà uardava luntanu

quando a totta nà vota vesciu nù cristianu cù nù piccinnu pì manu.

Non sacciu pirceni, ma cumenzu cù li segutu pì viteri a dò vannu;

mi scondo dretu a loru cù vesciu buenu cè fannu.

Lù cristianu teni li capiddi neri ma non eti giovini, si veti,

e lù piccinnu li strengi la manu forti

comu ci tutti toi tennu paura cà l’atru cati.

Dopo nu picca si settunu propria a ponta a mari,

lu piccinnu uarda lu vecchiu comu ci già sapi c’ava fari.

Lu vecchiu teni a manu nà busta di la Standa,

la apri e tira fori nù stuezzu di sugheru cù tanta lenza

turtigghiata comu Diu cumanda.

Poi pigghia nà cartucciata di pani vagnatu,

ndi metti nù picca sobbra all’amu e cala la lenza a mari,tuttu prisciatu.

Li uardu a vocca aperta, è nà bellezza;

lu vecchiu sittatu cù la lenza a manu

e lù piccinnu, tisu, dretu alli spaddi cà lù ‘mbrazza.

Ogni vota cà pigghiunu nù pesci, lu piccinnu uccula comu nà sirena,

mancu c’hannu pigghiatu nà balena.

Mi li stà gustu, mi stà fannu sugnari

quando a totta nà vota lu suenu di nà navi mi faci sbantari.

Uardu in giru e m’accorgu cà la luci è turnata

e cà lu portu eti chinu di cristiani cà sta fannu la passeggiata.

Mi asu, uardu a tutti dì cristiani

e sentu cà tegnu nà cosa stretta intra li mani.

La uardu, e nù brividu mi trasi, chianu, chianu:

stà strengu la fotografia di quandu era piccinnu cù nonnuma cà mi teni la manu.

 

Li nozzi d’oro

 

St’annu non m’aggia scurdari,

li cinquantanni di matrimoniu comu

Diu comanda l’ama festeggiari.

Li vogghiu a fazzu nà bella sorpresa alla piccenna mia,

dù giurnu s’ava scurdari li pinzieri, li malatii e la fatia.

Cinquantanni non sò picca, lù sacciu,

ma iu non mi pozzu lamintari,

Maria mia non m’è fattu assiri mai pacciu.

Quarche vota amu puru litigatu, ma quistu eti normali,

l’importanti e fà paci intra lù liettu di casa

e noni intra a quiddu di nù spitali.

Mi ricordu quando 'ndamu canusciutu,

ti veddi allu corsu e subbitu aggiu 'mpacciutu.

Camminavi cù mammata, bonanima,

cu dù piettu tuestu e drittu,

ti vulja parlari ma eri troppu bedda e mi stessi cittu.

Mi girai e ti uardài di dretu, quiddi belli fianchi,

Madonna mia cè bellezza…..plop……plop…….simbravunu cà cantavunu

ogni vota cà muvivi quidd’anchi.

Eri bella, Marì, ringraziu Diu cà t’aggiu canusciutu,

puru l’amici mia mi dissiru cè fortuna cà aggiu avutu.

Quando camminammo a passeggiu a basciu la Marina

mi simbrava cà sta ‘mbrazzava nà Rigina.

E moi……e moi cinquantanni annu passatu.

Stamu sempri anziemi e ìndi vulimu beni comu lu primu giurnu cà ‘ndamu ‘ncuntratu.

Certu amu cangiatu nù picca, puru tu lù viti,

quiddi belli cosci mò sò chini di smagliaturi e celluliti.

Quando sciamu a mari in vacanza

cù dù custumi nò sì capesci mai a dò spicciunu li menni e dò cumenza la panza.

Ma iu Marì non mi ‘ndi fottu e poi lu sacciu ca l’anni non annu passatu pì te sulu,

cè non lu vesciu cà puru iu m’aggiu spinnatu e aggiu rimastu senza culu.

Ma questa è la vita, l’anni anna passari

e solo di nà cosa 'ndama preoccupari:

Lassa cù 'nvecchia tuttu, menni, cosci, culu……non faci niente

l’importanti eti lu cori e quiddu ti lù sienti.

Ci dopo cinquantanni ogni vota cà ti toccu li mani ancora mi batti lù cori,

nà cosa sola significa:

E’ 'nvechiatu tuttu ma nò l’Ammori”.

 

Lu Concertu

 

Statti citta, non mi fà parlari.

Ferma non ti moviri cà non mi pozzu trattineri.

Madonna mia, cè m'annu fattu mangiari a stù ristoranti,

lù stomucu sta 'mpaccesci comu a n'elefanti.

Si sta lamenta comu a nù dannatu,

mannaggia a mei e quantu aggiu mangiatu.

Mena asiti, va viti ci s'è libberatu,

cussini mi chiudu intra, spinziearatu.

Non vogghiu a sentu nisciunu, m'aggia cuncintrari,

di tuttu stu pisu m'aggia libberari.

Cè stà dici? Cì stà la coda?

E mica eti nà sfilata di moda!!!

Dinci cà a ci và intra a dà stanza

lù faci solamenti pirceni teni problemi di panza.

Mena torna, và viti, iu eti megghiu cù non mi asu

cà pigghia và trovu occupatu mi tocca cù mi 'rranchiu intra a lù primu vasu.

Cè sò brutti sti momenti!!!

E' inutili cà mi dici: “Mena calmiti, non faci nienti!!!”

Iu non ci la fazzu chiùi, non fà la scema

cì non ti sbrighi tra nù picca stù tavulu trema.

S' è libberatu? Stà vegnu

e tu spettimi addaffori e quandu ti fazzu segnu

'mpiccia la radiu e asa lù vulumi a cielu apiertu

cà moi cumenza lu concertu.

 

San Valentino

 

San Valentino l'hannu 'invintatu pi nui …..

si, per nùi masculi

L'hannu 'invintatu cu 'indi fannu 'mpacciri

pì cè cosa l'ama rigalari.

Sini è vero, diciti sempri: “Basta lu pinsieru”

ma sotta sotta vi spettati nù rigalo vero.

Non è cà ava essiri an forza nù brillanti

vi 'ccuntintati puru di nù diamanti.

Un diamante è per sempre”, diciti,”come l'amore mio,tesoro”.

Si ma cù lu paju poi aggia fatiari comu a nù toru.

Ma poi alla fini non simu capaci a rinunciari

cù tinimu cuntenta la riggina dillu fuculari.

Cè uèi ca eti nù picca di sudori

ci servi cù tinimu cuntenta quedda cà 'ndi enchi d'Ammori.


La Speranza

 

Ci voli fortuna puru cù nasci.”

Quandu vesciu dì piccinni alla televisioni,

cà senza cù lù sannu si trovunu

a mienzu alli guerri di poteri o di religioni,

pensu.... “Ci voli fortuna puru cu nasci.”

Tutti li guardamu e tutti dicimu “ Cè piccati !!!”,

ma poi cangiamu canali, comu ci ‘ndamu abituati.

Si, forse è veru. E’ n’abbitudine cà ormai intra dì nui è trasuta,

n’abbitudine cu vitimu li guerri e li piccini cà morunu

senza mancu cà la barba lè cresciuta.

Cè colpa tennu loro? C’hannu fattu di sbagliatu,

cù si trovunu intra stù mondu disgraziatu?

Nù mondu d’ingiustizia, di chianti e di cannoni,

Cè colpa teni, dicitumilu, dù povero vagnoni?”

E allora mi veni in menti nù pinzieru,

ci voli fortuna puru cu nasci”; va spiccia cà è veru.

Ma nui cà l’amu avuta sta furtuna,

amu statu capaci cù sciamu sobbra la luna;

ma quiddu sirvia pì la scienza, pì lu studio, pì lu futuru,

cè 'ndi nì futtimu di quiddu cà succedi passatu dù muru!!!

Di dai, nui non c’entramu nienti, quiddi sò atri problemi,

stamundi a casa nostra, non facimu li scemi.

Si vetunu chiangiri femmini cu lì piccinni a 'mbrazzi,

cù di uecchi grandi e cù d’anchi mazzi mazzi?

Cè putimu fari nui? Si, forsi pì nù picca 'ndi sintimu mali,

e allora è megghiu cù cangiamu canali!!!

Ma iu osciu dù canali non l’aggiu cangiatu,

aggiu guardatu dù vagnoni cà la fortuna l’è scurdatu.

Mi l’aggiu misu a menti, intra alla memoria,

a dà vanda di lu cirvieddu cà eti la storia.

M’aggiu ricurdatu quanti di loru hannu muerti pì dù colori

e quanti di loru 'ndannu datu lezioni d’ammori.

E’ veru, cè scemu c’aggiu statu,

cù mi scordu tanti cosi cà Cristu 'ndè 'nsignatu.

Cù mi scordu cà li guerri non hanno mai purtatu amori,

ma sulu tristezza, lacrime e terrori.

Ma ci è veru cà simu intelligenti, nui cristiani,

lassamu li pistoli e tinimundi pì li mani,

bianchi, neri, gialli, non faci niente, ce 'ndi 'mporta,

ama fà viteri solamenti cà la speranza non è morta!!!

 


LA GUERRA NON FA PARTE

DELLA NOSTRA META'